Zaporizhzhya

IAEA Report: Nuclear Safety, Security and Safeguards in Ukraine

IAEA Report: Nuclear Safety, Security and Safeguards in Ukraine

Chernobyl, Documents, Latest, Zaporizhzhya September 9, 2022 at 6:48 pm 0 comments

IAEA REPORT: NUCLEAR SAFETY, SECURITY AND SAFEGUARDS IN UKRAINE ukraine-2ndsummaryreport_sept2022